سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی بزرگ ساوجی

آقای دکتر علی بزرگ ساوجی

آقای دکتر علی بزرگ ساوجی

189036

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد