سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد صفا قلی زاده

آقای دکتر محمد صفا قلی زاده

آقای دکتر محمد صفا قلی زاده

189030

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد