سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شهرزاد صادقی

خانم دکتر شهرزاد صادقی

خانم دکتر شهرزاد صادقی

189027

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد