سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پریسا عصمتی

خانم دکتر پریسا عصمتی

خانم دکتر پریسا عصمتی

189018

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد