سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مه گل صادقیان

آقای دکتر مه گل صادقیان

آقای دکتر مه گل صادقیان

189008

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد