سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر شایان عبداله زاده سقا

آقای دکتر شایان عبداله زاده سقا

آقای دکتر شایان عبداله زاده سقا

188995

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد