سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مرضیه افتخارزاده

خانم دکتر مرضیه افتخارزاده

خانم دکتر مرضیه افتخارزاده

188948

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد