سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فرزانه هاشم زاده

خانم دکتر فرزانه هاشم زاده

خانم دکتر فرزانه هاشم زاده

188937

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد