بیوگرافی خانم دکتر زکیه اخلاصی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زکیه اخلاصی

خانم دکتر زکیه اخلاصی

خانم دکتر زکیه اخلاصی

188933

پزشک عمومی.
دکترای تخصصی (Ph.D) پزشکی عمومی.
طب سنتی.


- / -