بیوگرافی خانم دکتر بیتا عبدی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر بیتا عبدی

خانم دکتر بیتا عبدی

خانم دکتر بیتا عبدی

188926

پزشک عمومی.


آذربایجان شرقی / عجب شیر