سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر رحیمه باخدای پاسکیابی

خانم دکتر رحیمه باخدای پاسکیابی

خانم دکتر رحیمه باخدای پاسکیابی

188925

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد