سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر فرزاد غفوری نائینی

آقای دکتر فرزاد غفوری نائینی

آقای دکتر فرزاد غفوری نائینی

188916

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد