سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدامیرطه هوائی

آقای دکتر سیدامیرطه هوائی

آقای دکتر سیدامیرطه هوائی

188905

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد