سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد طعنه

آقای دکتر محمد طعنه

آقای دکتر محمد طعنه

188868

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد