سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سیما صادق زاده دیمان

خانم دکتر سیما صادق زاده دیمان

خانم دکتر سیما صادق زاده دیمان

188846

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد