سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فرشته صادقی

خانم دکتر فرشته صادقی

خانم دکتر فرشته صادقی

188800

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد