سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ناردین ابراهیم زاده

خانم دکتر ناردین ابراهیم زاده

خانم دکتر ناردین ابراهیم زاده

188797

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد