سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی ملک زاده چالشتری

آقای دکتر مهدی ملک زاده چالشتری

آقای دکتر مهدی ملک زاده چالشتری

188750

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد