سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی کیهانی پیردهی

آقای دکتر علی کیهانی پیردهی

آقای دکتر علی کیهانی پیردهی

188740

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد