سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر یاسر حسین زاده

آقای دکتر یاسر حسین زاده

آقای دکتر یاسر حسین زاده

188704

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد