سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پرنیا پورصدری

خانم دکتر پرنیا پورصدری

خانم دکتر پرنیا پورصدری

188683

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد