سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیر حسین شفافی

آقای دکتر امیر حسین شفافی

آقای دکتر امیر حسین شفافی

188676

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد