سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر عفت نقی زاده

خانم دکتر عفت نقی زاده

خانم دکتر عفت نقی زاده

188672

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد