سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سعید پورقاسم

آقای دکتر سعید پورقاسم

آقای دکتر سعید پورقاسم

188665

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد