سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید باقرپور

آقای دکتر امید باقرپور

آقای دکتر امید باقرپور

188648

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد