سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مرتضی سالارزائی

آقای دکتر مرتضی سالارزائی

آقای دکتر مرتضی سالارزائی

188632

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد