سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سمانه تنهاپور خطبه سرا

خانم دکتر سمانه تنهاپور خطبه سرا

خانم دکتر سمانه تنهاپور خطبه سرا

188621

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد