سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر طاها رشیدی مژدهی

آقای دکتر طاها رشیدی مژدهی

آقای دکتر طاها رشیدی مژدهی

188608

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد