سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیر تبریزی

آقای دکتر امیر تبریزی

آقای دکتر امیر تبریزی

188589

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد