سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر آیدا طیبی

خانم دکتر آیدا طیبی

خانم دکتر آیدا طیبی

188584

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد