سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مریم پالیزدار

خانم دکتر مریم پالیزدار

خانم دکتر مریم پالیزدار

188564

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد