سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سحر آلهوردی خان وزیری

خانم دکتر سحر آلهوردی خان وزیری

خانم دکتر سحر آلهوردی خان وزیری

188557

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد