سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید یوسفی افشار

آقای دکتر امید یوسفی افشار

آقای دکتر امید یوسفی افشار

188550

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد