سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مبشر حاجی عباسی

آقای دکتر مبشر حاجی عباسی

آقای دکتر مبشر حاجی عباسی

188549

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد