سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیر موسی نژاد گلچالی

آقای دکتر امیر موسی نژاد گلچالی

آقای دکتر امیر موسی نژاد گلچالی

188545

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد