سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی قربانی علیکلایه

آقای دکتر مهدی قربانی علیکلایه

آقای دکتر مهدی قربانی علیکلایه

188544

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد