سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ثنا قائدی

خانم دکتر ثنا قائدی

خانم دکتر ثنا قائدی

188531

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد