سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شفیقه طعنه

خانم دکتر شفیقه طعنه

خانم دکتر شفیقه طعنه

188518

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد