سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پدرام فغفوریان

آقای دکتر پدرام فغفوریان

آقای دکتر پدرام فغفوریان

188506

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد