سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدرضا کرمانی القریشی

آقای دکتر محمدرضا کرمانی القریشی

آقای دکتر محمدرضا کرمانی القریشی

188503

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد