سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر عطاءالله اسکندری

آقای دکتر عطاءالله اسکندری

آقای دکتر عطاءالله اسکندری

188501

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد