سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سیده نفیسه غلام زاده

خانم دکتر سیده نفیسه غلام زاده

خانم دکتر سیده نفیسه غلام زاده

188486

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد