سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علیرضا خدایاری جوزم

آقای دکتر علیرضا خدایاری جوزم

آقای دکتر علیرضا خدایاری جوزم

188482

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد