سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سمیرا سالم خوئی

خانم دکتر سمیرا سالم خوئی

خانم دکتر سمیرا سالم خوئی

188475

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد