سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیدرضا محبوبی

آقای دکتر امیدرضا محبوبی

آقای دکتر امیدرضا محبوبی

188474

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد