سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر خشایار فردی

آقای دکتر خشایار فردی

آقای دکتر خشایار فردی

188465

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد