سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهرا غلامی نژاد ساعتلو

خانم دکتر زهرا غلامی نژاد ساعتلو

خانم دکتر زهرا غلامی نژاد ساعتلو

188453

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد