سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی اطلس باف

آقای دکتر علی اطلس باف

آقای دکتر علی اطلس باف

188449

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد