سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدمهدی صالحی

آقای دکتر محمدمهدی صالحی

آقای دکتر محمدمهدی صالحی

188442

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد