سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر دل آرام مهدی زاده نمین

خانم دکتر دل آرام مهدی زاده نمین

خانم دکتر دل آرام مهدی زاده نمین

188430

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد